Pravidlá používania

Pravidlá používania

Táto stránka je pripravená na základe Legislatívy platnej v SR.
Táto stránka bola vytvorená za účelom spostredkovania informácii pre auditórium v Slovenskej republike, kde liek Aflamil krém je dostupný ako voľnopredajný liek. Tieto informácie slúžia pre účely všeobecného vzdelávania a poskytovania informácii.

Spoločnosť Gedeon Richter Plc. vynakladá úsilie, aby informácie poskytované na tejto stránke boli aktuálne a presné. Majte na pamäti, že nenahrádzajú rady a odporúčania, prípadnú potrebnú terapiu zo strany lekárov. Naviac, Aflamil krém, pre účely, ktorého vznikla táto webstránka nemusí byť dostupný vo Vašej krajine (mimo SR) a/alebo jeho miestne preskribčné pravidlá sa môžu odlišovať v závislosti od krajiny. Z tohto dôvodu Vám odporúčame sa pred prvým použítím Aflamil krém poradiť s Vašim lekárom alebo lekárnikom a pozrieť do zoznamu liekov a pacientského letáku vo Vašej krajine.

Táto stránka je k dispozícii výlučne s výhradou pravidiel používania a vyhlásenia o ochrane dát uvedených nižšie.
Vstupom na tieto stránky súhlasíte, že ste viazaní pravidlami ich používania.

Spoločnosť Gedeon Richter Plc. vyvíja najvyšie úsilie v záujme poskytnúť presné a aktuálne informácie na týchto stránkach, neposkytuje ale žiadne záruky ani vyhlásenia (výslovné alebo implicitné) na ich presnosť, úplnosť, primeranosť alebo aktuálnosť. Prístup a používanie týchto stránok je na vaše vlastné riziko. Gedeon Richter nezaručuje ani nevyhlasuje, že užívanie informácií zverejnených na týchto stránkach nebude porušovať práva tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve ani inak späté so spoločnosťou Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc nenesie žiadnu zodpovednosť s ohľadom na škody spôsobené prístupom k tomuto webu a jeho obsahu. Gedeon Richter Plc si vyhradzuje právo zmeniť, pridať alebo odstrániť obsah na týchto stránkach kedykoľvek. Gedeon Richter Plc nenesie zodpovednosť s ohľadom dostupnosti týchto stránok.

Obsah tretích strán
Vzhľadom k tomu, web môže obsahovať aj obsah zjavne pochádzajúce od tretích osôb, alebo odkazy na iné servery hosťované tretími osobami (ďalej len spoločne “obsah tretích strán”), je to len za predpokladu, ako ďalší referenčný zdroj. Gedeon Richter Plc nemôže pravidelne preskúmavať obsah stránok takýchto tretích strán. Preto Obsah tretích strán nesmie byť považovaný za Gedeon Richter Plc informácie a Gedeon Richter Plc neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia (výslovné alebo implicitné) vo vzťahu k obsahu takejto tretej strany. Obsahy stránok tretích strán navštevujete na vlastné riziko. Gedeon Richter Plc nenesie zodpovednosť s ohľadom na škody spôsobené prístupom alebo používaním takýchto obsahov tretích strán, alebo s ohľadom na jej dostupnosť z tohto webu.