SÚŤAŽ o Aflamil krém

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže (ďalej už len „pravidlá súťaže“) “SÚŤAŽ o 5x Aflamil krém “ (ďalej už len „súťaž“). 

1. Organizátor súťaže

Organizátorom a zároveň usporiadateľom súťaže je spoločnosť Trumpeter s.r.o. so sídlom Kladnianska 20, Bratislava 821 05, IČO: 46258884, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 74225/B-Zbl (ďalej len „organizátor súťaže“).

2. Miesto konania a doba trvania súťaže

2.1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

Doba trvania súťaže je stanovená od 17. januára 2023 do 31. januára 2023 23:59 hod. vrátane. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže zmeniť.

3. Podmienky účasti

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo adresou pre doručovanie v Slovenskej republike, ktorá na facebookovej stránke organizátora súťaže podľa týchto pravidiel súťaže splní všetky stanovené podmienky (ďalej len „účastník súťaže“).

3.2 Zo súťaže sú vylúčení ako zamestnanci organizátora súťaže, tak i zamestnanci a osoby spoločnosti prevádzkujúce internetovú stránku organizátora ako aj vyššie uvedené osoby blízke podľa ustanovenia § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

3.3 Podmienkou účasti v súťaži je:

Do KOMENTÁRA napísať, AKÁ JE VAŠA SKÚSENOSŤ S KRÉMOM AFLAMIL? 

Žiadna fotografia a text účastníka súťaže nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi a s pravidlami tejto súťaže, nesmie byť vulgárny, poškodzujúci dobré meno organizátora či poškodzujúci práva tretích strán, v ostatných prípadoch si organizátor súťaže vyhradzuje právo taký text odmietnuť a vyradiť autora tohto textu zo súťaže. Nevhodný súťažný text môže byť organizátorom súťaže podľa jeho uváženia z facebookových a/alebo internetových stránok odstránený.

3.4 Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.

4. Priebeh súťaže a podmienky pre získanie výhry 

4.1 Súťaž prebieha prostredníctvom internetových stránok súťaže a/alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

4.2 Súťaží sa o 5x Aflamil krém.

4.3 Každý, kto splní podmienky súťaže, je zaradený do zlosovania o cenu súťaže a stáva sa súťažiaci. Jeden výherca bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich náhodným výberom. 

4.4 O získaní výhry a možnostiach prevzatia bude účastník súťaže informovaný e-mailom zaslaným na ním registrovanú e-mailovú adresu, a to do 3 dní od ukončenia súťaže, resp. prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Organizátor súťaže zároveň bude po ukončení súťaže kontaktovať výhercu, kde požiada o uvedenie doručovacej adresy pre distribúciu výhry. Na základe poskytnutých informácií bude výhra odoslaná najneskôr do 3 dní od doručenia doručovacej adresy, a to prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Pokiaľ výherca nezašle informácie o doručovacej adrese do 5 dní od vyzvania, prepadá výhra v prospech organizátora, rovnako tak prepadajú výhry, ktoré budú organizátorovi vrátené ako nedoručené. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s priebehom doručovania výhier. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nie je možné vymáhať súdne.

4.5 Výherca bude oznámený po skončení súťaže prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

4.6 Výherca stráca nárok na výhru, ak akýmkoľvek spôsobom poruší pravidlá tejto súťaže. Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý. Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná.

4.7 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pre zmenu pravidiel súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke organizátora na Facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Účastník súťaže udeľuje podľa zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ním nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry, či iných otázok spojených so súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách organizátora súťaže, ako aj ponúkaniu produktov organizátora súťaže a zasielaniu obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to na dobu 5 rokov odo dňa začiatku súťaže s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je organizátor súťaže.

5.2 Účastník súťaže zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje boli po dobu 5 rokov od začiatku súťaže použité a spracovávané v plnom rozsahu k účelom vyššie uvedeným i prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom súťaže či organizátorom súťaže, predovšetkým agentúrami a partnermi zabezpečujúcimi túto súťaž a marketingové služby.

5.3 Účastník súťaže má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou alebo žiadosťou zaslanou na e-mailovú adresu pr@trumpeter.sk. Odvolanie súhlasu je účinné v okamihu jeho doručenia organizátorovi súťaže. Odvolanie súhlasu behom trvania súťaže povedie k vylúčeniu účastníka súťaže zo súťaže. 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy organizátora súťaže.

6.2. Organizátor súťaže týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaní a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách súťaže.

6.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo činiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek účastníka súťaže zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to predovšetkým z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iného neprijateľného správania zo strany účastníka súťaže ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.

6.4. Prevádzkovateľ služby Facebook nie je organizátorom súťaže a nie je za jej priebeh žiadnym spôsobom zodpovedný. Účastník je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi súťaže a nie prevádzkovateľovi služby Facebook.

6.5. Tieto pravidlá súťaže sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.

6.6. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súťažiaci, ktorí sa zúčastňujú tejto súťaže prehlasujú, že spoločnosť Facebook voči nim nemá žiadne záväzky. 

Organizátor súťaže

Trumpeter s.r.o.

V Bratislave dňa 21. decembra 2022.